Privacy statement

De Vroedt & Thierry behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

De Vroedt & Thierry verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het cv, zoals naw-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Alsmede salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS/POST 

De Vroedt & Thierry kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit kan geschieden per post of e-mail om:

– de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor komende evenementen,
– de kandidaat te feliciteren met een nieuwe functie,
– de kandidaat nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen

Op elk gewenst moment kan een ieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP INZAGE

Een ieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING 

Intrekking van de verleende toestemmingen kunnen per reguliere post worden verzonden aan De Vroedt & Thierry, De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam of per e-mail aan secretariaat@devroedtenthierry.nl. Een ieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft een ieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS 

Al onze medewerkers dragen te allen tijde zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

De Vroedt & Thierry maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

WIJZIGINGSCLAUSULE

De Vroedt & Thierry behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen. Op https://devroedtenthierry.nl/privacy-statement is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.

©2023 De Vroedt & Thierry All Right Reserved | Privacy Statement

Website Design SEO Green Creatives

de-vroedt-en-thierry-logo-wit

Contact

De Boelelaan 32
1083 HJ Amsterdam
Tel: +31 (0)20 6 627 627
Mob: +31 (0)6 29 15 43 86
Email: info@devroedtenthierry.nl

Pagina’s

Home
Onze signatuur & werkwijze
Producten & diensten
Sectorexpertise
Boeken
In de media
Over ons

cornerstone-logo-small
aesc-logo-small-mobile

©2023 De Vroedt & Thierry All Right Reserved |
Privacy Statement

Website Design SEO Green Creatives

Start typing and press Enter to search